U Bosni i Hercegovini ne postoje zvanični projekti monitoringa za snimanje kretanja  populacije šišmiša (populacije nekoliko vrsta nastanjuju šira područja u svijetu, što se može vidjeti u   “Crvenoj listi” – IUCN, Međunarodne unije za zaštitu prirode). Centar za krš i speleologiju počeo je sa monitoringom šišmiša…

Za naše prilike većina dostupnih podataka bazirana je na staroj i rijetkoj literaturi. U novije vrijeme Centar za krš i speleologiju je počeo sa monitoringom šišmiša u Bosni i Hercegovini, ali u obimu koji su dozvolila samo lična sredstva članova Centra. Ipak, taj napor je prepoznat od strane UNEP/EUROBATS-a tako da je član Centra član Savjetodavnog komiteta ovog Sekretarijata. U odnosu na većinu okolnih zemalja podaci o stanju populacije i vrstama za Bosnu i Hercegovinu su vrlo manjkavi. Jasno je da postoji hitna potreba da se popuni ova praznina i općenito, da se podigne i razvije svijest o pozitivnoj ekološkoj ulozi šišmiša i potrebi njihove zaštite. To je još važnije s obzirom na aktivnosti koje će biti potrebne da se provedu uskoro u cilju stvaranja mreže Natura 2000 u BiH.

Ovaj projekt ima za cilj da odgovori na ova pitanja za nekoliko važnih speleoloških objekata i područja u Bosni i Hercegovini, u koje spadaju:

1) Područje općina Sanski Most /Ključ,

2) Područje rijeke Trebižat,

3) Područje rijeke Bregave, Hutovo blato i Svitava,

4) Livanjsko polje i Buško jezero,

5) Podvelež,

6) Zaštićeni pejsaž Bijambare,

7) Planina Konjuh i rijeka Drinjača,

8) Bijela i Crna rijeka, Željeznica,

9) Vareš,

10) Velika Kladuša – pećina Hukavica.

 

Projekt je podžao Fond za zaštitu okoliša FBiH sa 15.000 KM.