Centar za krš i speologiju

Centar za krš i speologiju

Projekat je sufinansiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša FBiH prema ugovoru br. 01-09-2-1328/2017.

 

Sažetak

 

 

Projekat je realiziran u obimu koji je predviđen. Obaveze iz ugovora što se tiče terenskih aktivnosti i nabavke potrebne opreme su izvršene. Finansijske obaveze predviđene projektom nisu realizirane zbog odluke jednog dijela istraživača da rade potpuno volonterski tako da su sačinjena samo tri autorska ugovora (Simone Milanolo, Mehmed Prelić i Tarik Dervović) koji su radili na analizi i sređivanju terenskih podataka i snimaka sa ultrazvučnog detektora.

 

Izvršen je obilazak pećina u oblasti Hercegovine (okolica Mostara, Stoca i Ljubuškog), Bosanskoj Krajini (okolica Ključa, Sanskog Mosta, Velike Kladuše, Krupe i Cazina), Sarajeva, Vareša, Banovića. Zbog izrazito velikog snijega nisu posjećene planirane pećine na Tajanu i gradu Livnu (u sklopu istraživanja u Bos. Krajini kada je istraživački tim bio iscrpljen) što je urađeno u ljetnim mjesecima nakon isteka vremena predviđenog za projektne aktivnosti.

 

Ukupno je u FBiH pregledano 56 pećina, vještačkih podzemnih objekata i zgrada i registrovano 15 vrsta (uključivo i snimanje ultrazvučnim detektorom), što je 50% od svih poznatih vrsta u BiH. Otkrivene su nove značajne kolonije šišmiša u pećinama kod Bosanske Krupe, Ključa, Bosanskog Grahova i Sanskog Mosta, a velike količine guana u Vodenoj pećini, registrovane prilikom zimskog monitoringa, potvrdile su veliku porodiljsku koloniju Myotis miotis/blythii od oko 4000 životinja, prilikom kontrolnog obilaska pećine u junu 2018.