Hypsugo – Glasnik za istraživanje šišmiša Balkana (izdavači Centar za krš i speleologiju, Bosna i Hercegovina; Društvo za očuvanje divljih životinja Mustela, Srbija; Crnogorsko društvo ekologa, Crna Gora) prihvata sve vrste rukopisa (standardne članke/radove, kratka saopštenja, bilješke sa terena) koji se odnose na rezultate istraživanja, ali i najave i izvještaje sa kongresa, radionica i sl., originalne prikaze knjiga i opreme, bibliografije, biografije, nekrologe itd., u vezi sa šišmišima Balkana.

Cijeli rukopis treba poslati direktno na adresu: hypsugo@centarzakrs.ba, u zahtjevanom formatu, zajedno sa kvalitetnim fotografijama i ilustracijama. Rukopisi moraju biti pripremljeni veoma pažljivo u skladu sa pravilima koja slijede, a za finalne korekcije nadležna je isključivo Redakcija. Prihvataju se samo korektni i potpuni rukopisi. Za svaki rukopis će biti dodijeljen barem jedan recenzent. Recenzent(i) će dati svoje mišljenje o kvalitetu rukopisa i/ili o eventalnim potrebama za poboljšanja ili dopune. U ovom slučaju, Redakcija će obavijestiti autora zaduženog za prepisku.

 

Forma i struktura treba da budu:

 

Forma: Svi rukopisi treba da budu napisani u MS Word 2000 korišćenjem Times New Roman fonta, veličina 11, uvlačenje sa lijeve strane (indention left) 0, uvlačenje desno (indention right) 0, razmak prije (spacing before) 0 pt i razmak nakon (spacing after) 6 pt, prored (line spacing) Single, usklađivanje (alingment) Justified. Sav tekst treba pripremiti na A4 formatu ostavljajući 2,5 cm praznog prostora (margine) sa svih strane.

Jezik: Rukopis treba da bude napisan kvalitetno na lokalnom jeziku (svi leksički i pravopisni standardi su prihvatljivi – bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski, ali odabrani treba doslijedno sprovoditi). Također, autori mogu slati rukopise i na engleskom jeziku. Jedino kod bilješke sa teretna dozvoljena je i upotreba drugih jezika, tj. maternjeg jezika autora. Autorima kojima lokalni ili engleski jezik nisu maternji, preporučuje se da obave profesionalnu lekturu rukopisa prije podnošenja. U svakom slučaju, sami autori odgovorni su za jezičko-pravopisnu ispravnost teksta, kako na lokalnom tako i na engleskom jeziku.

Pismo: Latinica ili ćirilica uz doslijednu primijenu odgovarajućeg alfabetskog standarda za odabrani pravopisni standard / jezik, i upotrebu odgovarajuće Windows tastature / slovnog rasporeda. Naučna imena vrsta u svakom slučaju treba pisati latiničnim pismom i uz upotrebu engleske Windows tastature / slovnog rasporeda

Naslov treba da bude napisan VELIKIM SLOVIMA PODEBLJANO (bold), veličinom fonta 14 i centriran, na lokalnom i na engleskom jeziku.

Ime(na) i adresa autora: Puna imena svih autora treba navesti neposredno ispod naslova, sva u istoj liniji (paragrafu) međusobno odvojena zarezom, a adrese svakog od autora treba da budu u posebnoj liniji (paragrafu), redom kojim su data imena autora. Adrese (prvog ili bar jednog od autora) treba da budu adekvatne za poštansku i e-mail komunikaciju. Primjer:

Primož Presetnik1, Branko Karapandža2, Jasminko Mulaomerović3

1 Center za kartografijo favne in flore (Slovenija), e-mail: primoz.presetnik@ckff.si

2 Fauna C&M, Zemunska 19, Novi Banovci (Srbija), e-mail: fauna.cm@gmail.com; Drušvo za očuvanje divljih životinja Mustela, Njegoševa 51, Beograd (Srbija)

3 Centar za krš i speleologiju (Bosna i Hercegovina), e-mail: Jasminko.Mulaomerovic@bhtelecom.ba

 

Sažetak treba da bude u veličini fonta 10, na engleskom i lokalnom jeziku, sa odgovarajućim podnaslovom Abstract odn. Sažetak u posebnom redu napisanim podebljano (bold).

Ključne riječi također treba da budu na lokalnom jeziku i engleskom, u veličini fonta 10, neposredno ispod sažetka na odgovarajućem jeziku, sve u istoj liniji (paragrafu) međusobno odvojene zarezima, kao u primjeru:

Ključne riječi: Chiroptera, zimska skloništa, monitoring, Bosna i Hercegovina

Key words: Chiroptera, hibernacula, monitoring, Bosnia and Herzegovina

 

Osnovni tekst rada u pravilu treba da sadrži sljedeće podnaslove: Uvod, Materijali i metode, Rezultati, Diskusija i/ili Zaključci, Zahvale, Reference, u posebnom redu i pisane podebljano (bold).

Međutim, također su prihvatljive i kratke informacije, u svemu ostalom po datim uputstvima, a u obliku:

  • kratkog saopšetnja – sažeta u manje od dvije stranice teksta i bez podnaslova, ali sa naslovom, apstraktom i ključnim riječkima, islikam a,
  • bilješke sa terena – pisane na engleskom jeziku i paralelno na lokalnom ili nekom drugom maternjem jeziku auktora, sa maksimalno 350 riječi, uz maksimalno jednu ili dve fotografije ili ilustracije, prikazuju nalaz vrste ili vrsta sa odgovarajućim datumom i precizno definisanim lokalitetom (kad god je moguće sa geografskim koordinatama, obavezno u geografskom datumu WGS84), brojem jedinki (za svaku vrstu), a eventualno i drugim podacima o nalazu (spol, starost, mjere, broj prstena, kolektorski/inventarski broj iz muzejske zbirke i sl.) i okolnostima nalazna. Naslov se sadrži redom: naučno ime vrste (ako se opisuje nalaz više od dve ili tri vrste, onda treba da stoji samo»Chiroptera«, datum, ime lokaliteta, ime države. Primjer:

Myotis daubentonii, 6. 6. 2014, Strikina pećina, Bosna i Hercegovina

 

Naučni nazivi vrsta treba da budu napisani u italic stilu u kom god dijelu teksta da se pojavljuju (i u osnovnom tekstu, i u naslovu, i u naslovima slika i tabela). Kada se prvi put navode u tekstu treba da budu u zagradi, prateći lokalne nazive. U tabelama treba koristiti naučni naziv, a upotreba lokalnog imena je opciona. Primjeri:

  1. a) U naslovu: »Vodeni šišmiš (Myotis daubentonii) nova vrsta na spisku šišmiša (Chiroptera) Bosne i Hercegovine«
  2. b) U tekstu: »Dnevni pregled Strikine pećine je utvrdio prisutnost 5 malih potkovastih šišmiša (Rhinolophus hipposideros) i jednog Šrajberovog šišmiša (Miniopterus schreibersii).«

 

Tabele, ilustracije i fotografije ne smiju prelaziti štampanu veličinu stranice (13 cm x 18 cm) i moraju biti dobrog kvaliteta. Tabele i slike moraju imati naslov i objašnjenja kako na lokalnom, tako i engleskom jeziku. Naslov treba da bude napisan u regular stilu veličine 10, centrirano. Sva objašnjenja tabela i slika trebaju biti napisana u regular stilu veličine 10, centrirano. Primjeri:

Tabela 1. Vrste, mjerenja i ostale napomene o šišmišima izmjerenim u Strikinoj pećini.

(AB – dužina podlaktice, m – masa)

Table 1. Species, measurements and other observations of measured bats in cave Strikina pećina.

(AB – length of the fore arm, m – mass)

Slika 1. Vodeni šišmiš (Myotis daubentonii) (foto: Jasmin Pašić).

Figure 1. Daubenton's bat (Myotis daubentonii) (photo: Jasmin Pašić).

 

Ako same ilustracije ili fotografije sadrže legendu i objašnjenja, njihov tekst treba da bude lako čitljiv, crno-bijel, na lokalnom i na engleskom jeziku. Sve ilustracije i fotografije treba da se dostave elektronskim putem zajedno sa rukopisom ali kao posebne datoteke, u rezoluciji 300 dpi ili više (kada je širina postavljena na 13 cm). U osnovnom tekstualnom dokumentu treba da stoji samo naslov ilustracije ili fotografije, na mjestu u tekstu gdje je poželjno da bude (u pripremi za štampu ovo može malo odstupati zbog grafičkih mogućnosti, npr. da se tabela koja može da stane na jednu stranu ne bi prelamala na dvije i sl.).

Tekst u tabelama treba pisati u veličini fonta 10. Tekst u zaglavlju tabele treba pisati podebljano (bold), na lokalnom i engleskom jeziku. Primjer:

Lokacija / Vrsta Site / species Pol / Sex Starost / Age Reprodukcijsko stanje / Reproductive state AB [mm] m [g] Paraziti / Parazite Napomene / Comments
Strikina pećina/ cave Strikina pećina (mrežarenje / mistnetting)

 

Reference citirane u tekstu treba da imaju sljedeći format: ime autora, imena dvojice autora ili ime prvog od nekoliko autora praćen godinom objavljivanja. Primjeri:

Bolkay (1924), Đulić & Mirić (1967), Pašić et al. (2013) – kad se ime autora u nominativu uklapa u sklop rečenice, a kad ovo nije slučaj onda kompletan poziv na referencu ili više referenci treba da bude u zagradi: (Bolkay 1924, Đulić & Mirić 1967, Pašić et al. 2013).

Sve reference na koje se poziva tekstu i samo one reference na koje se poziva tekstu treba da budu navedene u listi referenci na kraju teksta, poređane po abecednom/azbučnom redu i po godini izdavanja. Svaka stavka u listi referenci (spisku citirane literature) pisana u regular stilu veličine 10 treba sadržavati imena svih autora, godinu objavljivanja, naslov publikacije, kompletan naslov časopisa ili knjige, naziv izdavača, broj stranica, itd., u skladu sa sljedećim primjerima:

Bolkay S. J., 1924. Catalogue of the mammals occurring in Bosnia-Hercegovina and preserved in the Land-museum in Sarajevo. Biologica hungarica 1(2): 1–7.

Đulić B., Đ. Mirić, 1967. Catalogus faunae Jugoslaviae, IV/4: Mammalia. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 46 str.

Pašić J., J. Mulaomerović, P. Presetnik, 2013. Rezultati pregleda potencijalnih zimskih skloništa šišmiša u Bosni i Hercegovini u zimu 2012/13. Naš krš, Sarajevo XXXIII (46), Supplementum 1 – Bilten radne grupe za zaštitu šišmiša: 23–34.

Kovač D., N. Fressel, 2011. Istraživanje faune šišmiša u NP Paklenica s posebnim naglaskom na visinsku raspodjelu. U: Čolić, L., S. Kapelj (ur.) Zbornik istraživačkih radova – Nacionalni park Paklenica 2008., Udruga studenata biologije – “BIUS”, Zagreb: 186–221.

Bočić N., 2014. Jama Olimp. Hrvatski speleološki poslužitelj. < http://speleologija.eu/olimp/index.htm> [16.12.2015.]